Lĩnh vực hoạt động

Phần mềm giáo dục

Nghiên cứu phát triển phần mềm giáo dục, dạy học và quản lý

Xem thêm

Website giáo dục

Thiết kế, vận hành các website chuyên ngành giáo dục

Xem thêm

Ứng dụng di động

Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng di động phục vụ dạy học, quản lý giáo dục

Xem thêm

Thiết bị giáo dục

Nghiên cứu và phát triển các loại thiết bị, công cụ phục vụ giáo dục và quản lý ngành giáo dục

Xem thêm